Zakłady

Zakład Diagnostyki HematologicznejKierownik Zakładu:

 

prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska
Adres: 

ul. Waszyngtona 15A

15-269 Białystok

(IV piętro Collegium Novum)

Telefon/faks:
(85) 831 85 88

e-mail: zdh@umwb.edu.pl

 

Zakład posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

 

 • dr n. med. Joanna Osada - adiunkt
 • dr n. med. Ines Aneta Kostecka-Rośleń - starszy asystent
 • dr n. med. Małgorzata Rusak - starszy asystent
 • dr n. med. Grażyna Ewa Będkowska - asystent
 • mgr anal. med. Joanna Pawlus - asystent
 • mgr anal. med. Joanna Chociej-Stypułkowska – asystent 
 • Krystyna Iwanowiec – kierownik techników
 • Elżbieta Starzyńska
 • Iwona Grzegorzewska
 • Czesława Karpowicz
 • Barbara Karpińska
 • Raisa Kazmiruk
 • Wiesława Mejsak
 • Anita Prokopiuk
 • Elżbieta Roszkowska
 • Anna Tarasiuk
 • Ewa Teofiluk
 • Anna Walińska
 • Henryka Wysocka-Huryn
 • Bożena Żółkowska
 • Maria Klimowicz
 • Agata TurelDziałalność diagnostyczna

 

Zakład wykonuje rocznie około 250 tys. badań z zakresu podstawowej oraz specjalistycznej diagnostyki układu krwiotwórczego dla pacjentów szpitala, poradni przyszpitalnych, a także świadczy usługi odpłatne dla mieszkańców całego regionu. Zakład prowadzi także badania konsultacyjne z zakresu laboratoryjnej diagnostyki niedokrwistości, białaczek, chłoniaków, hemofilii oraz trombofilii. Jednostka pełni codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych badań laboratoryjnych. Ocena parametrów ilościowych jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom. Zakład systematycznie uczestniczy w krajowych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej), a także międzynarodowych (Labquality, EQAhem) programach kontroli jakości badań i posiada Certyfikaty jakości odnawialne co roku dla: 8 podstawowych parametrów morfologii krwi, automatycznego 5-częściowego rozdziału leukocytów i retykulocytów, 4 parametrów koagulologicznych, a także certyfikat oceny jakości w zakresie badania mikroskopowego rozmazu krwi obwodowej i szpiku kostnego. W skład Zakładu wchodzą 4 specjalistyczne pracownie, kierowane przez personel o najwyższych kwalifikacjach zawodowych (specjaliści II° z analityki klinicznej oraz diagnostyki laboratoryjnej).


1. Pracownia Hematologii tel. (85) 746 87 23
Wykonywane badania:

morfologia

morfologia z rozmazem

morfologia z retykulocytami

morfologia z rozmazem i z retykulocytami

wykrywanie małopłytkowości rzekomej

retykulocyty

oporność osmotyczna erytrocytów

wolna hemoglobina w surowicy i w moczu


2. Pracownia Cytologii tel. (85) 831 87 24
Wykonywane badania:

esteraza nieswoista alfa naftylu w leukocytach

fosfataza alkaliczna (FAG) w granulocytach

leukogram

mielogram

PAS - glikogen w leukocytach

peroksydaza w leukocytach

syderoblasty

3. Pracownia Immunodiagnostyki tel. (85) 746 87 22 
Wykonywane badania cytometryczne:

białaczki ostre - fenotyp

białaczka włochatokomórkowa - fenotyp

HIV (T4/T8)

status immunologiczny

przewlekła białaczka limfocytowa - fenotyp

 • antygeny cytoplazmatyczne 

4. Pracownia Hemostazy tel. (85) 746 87 21

Wykonywane badania:

agregometria optyczna

aktywność anty-Xa

APC-R: test oporności na aktywne białko C

APTT

antytrombina 


białko C

białko S

czas fibrynolizy euglobulin

czas rekalcynacji

czas trombinowy

czynniki krzepnięcia

D-dimery

fibrynogen

PT + INR

retrakcja skrzepu

stężenie heparyny niefrakcjonowanej

test etanolowy

test na obecność krążącego antykoagulantu (test korekcji APTT )

miano inhibitora czynnika VIII/IX

 


Działalność dydaktyczna

nauczanie studentów Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w zakresie hematologii laboratoryjnej i praktycznej nauki zawodu (wykłady, ćwiczenia, praktyki wakacyjne)

nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia)

nauczanie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego na kierunkach: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, seminaria, ćwiczenia)

nauczanie studentów oddziału anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej (wykłady, ćwiczenia)

kształcenie podyplomowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej  oraz laboratoryjnej diagnostyki medycznej (staże specjalizacyjne podstawowe i kierunkowe; kursy szkoleniowe w zakresie diagnostyki niedokrwistości, chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i niedoborów immunologicznych oraz diagnostyki hemostazy; podyplomowe kursy doskonalące; egzaminy specjalizacyjne.

 


Działalność naukowa

 

Działalność naukowa ZDH dotyczy następującej tematyki badawczej:

badanie mechanizmów związanych z regulacją apoptozy,

badanie elementów odporności swoistej i nieswoistej pacjentów z chorobą nowotworową,

badanie immunofenotypu komórek układu hematopoetycznego w różnych stanach klinicznych.


Od czasu powołania Zakładu w roku 1984 opublikowano ponad 250 prac naukowych. Pracownicy Zakładu prezentowali około 100 doniesień na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych i krajowych; w Zakładzie powstało 120 prac magisterskich, wykonano 10 prac doktorskich i 2 habilitacyjne. 2 osoby otrzymały tytuł profesora.

 

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku