Projekty zrealizowane

Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

W dniu 16/03/2017 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:  

 

Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

 

  • oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 
  • działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 998 000 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 998 000 PLN

 

w tym:

  • dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 1 698 300 PLN
  • dofinansowanie z budżetu państwa: 299 700 PLN

 

Planowany okres realizacji projektu: 16.03.2017-31.12.2017


Cel bezpośredni realizacji projektu:

 

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych w Polsce.

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom urazowym;

- skuteczniejsze działanie oddziałów zabiegowych szpitala;

- ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy ;

- poniesienie bezpieczeństwa pacjentów;

- podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych.

 

Cele ogólne realizacji projektu:

 

- podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, które przeciwdziałają głównym powodom zgonów w województwie;

- zmniejszenie śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych;

- zmniejszenie skutków urazów poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji;

- podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

 


Sygnalizowanie potencjalnych nadużyć

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17:

 

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail lub

b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej."


Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku