Projekty w trakcie realizacji

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

 

W dniu 27/06/2018 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:

 

„Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku”

 

  • oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
  • działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 932 312,13 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 150 000,00 PLN


w tym:

  • dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 977 500,00 PLN
  • dofinansowanie budżetu Państwa: 172 500,00 PLN

 

Planowany okres realizacji projektu: 27.06.2018 - 31.12.2018


Cel ogólny realizacji przedmiotowego projektu:

 

- podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych,

- poprawo dostępności do świadczeń par leczących się z powodu niepłodności,

- podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

 

Cel bezpośredni realizacji przedmiotowego projektu:

 

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu ginekologii, w tym diagnostyki i leczenia niepłodności poprzez wyposażenie Poradni Andrologicznej i doposażenie w sprzęt Sali operacyjnej oraz Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:


- zapewnienie wyższych standardów opieki,

- skuteczne działanie w zakresie możliwości zabiegowych szpitala,

- ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy,

- podniesienie bezpieczeństwa pacjentów,

- podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych,

- podniesienie jakości diagnostyki,

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń szpitalnych,

- objęcie chorych koordynowaną opieką zdrowotną,

- skrócenie czasu hospitalizacji,

- zwiększenie możliwości zabiegowych bloku operacyjnego.

 

 


Sygnalizowanie potencjalnych nadużyć

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: 

 

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail lub

b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej."


Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 

lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Copyright © 2012 - 2019 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku