Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Aktualności


 

W dniu 16/03/2017 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu p.t.

 

 „Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

 

w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 

w ramach działania: 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego,

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:  1 998 000 PLN

 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 998 000 PLN,

 

w tym:

 85% wydatków kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie z UE: 1 698 300 PLN

         15% wydatków kwalifikowalnych stanowi dotacja celowa z MZ:

                                                           299 700 PLN

 

 

 

Planowany okres realizacji projektu: 16.03.2017-31.12.2017

 

 

Cele projektu:

Cel bezpośredni realizacji projektu to:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości funkcjonowania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku  w systemie centrów urazowych w Polsce.

 

Osiągnięcie celu bezpośredniego pozwoli na:

- zapewnienie wyższych standardów opieki pacjentom urazowym;

- skuteczniejsze działanie oddziałów zabiegowych szpitala;

- ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pracy ;

- poniesienie bezpieczeństwa pacjentów;

- podniesienie jakości świadczonych wysokospecjalistycznych usług medycznych.

 

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu to:

- podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, które przeciwdziałają głównym powodom zgonów w województwie;

- zmniejszenie śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych;

- zmniejszenie skutków urazów poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji;

- podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;

-podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony zdrowia.

Copyright © 2012 - 2018 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku